PRIVACY STATEMENT BABYKRAAM

Inleiding

De Babykraam neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met debabykraam@gmail.com.


Wie is babykraam?

Babykraam is de eenmanszaak DeBabykraam, kantoorhoudende te (6020 AB) Budel aan
Postbus 2065.
babykraam is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door babykraam de
verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt babykraam jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor babykraam persoonsgegevens over
jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens babykraam voor dat specifieke doel
gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door babykraam worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer,
Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer,
Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer,
Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

 

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

 

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Credit check
Gegevens: Telefoonnummer, Naam, Adres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Babykraam heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij babykraam over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij babykraam. Je kunt verzoeken dat babykraam je gegevens wijzigt, verbetert,
aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om babykraam te verzoeken de verwerking
van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van babykraam of een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van babykraam te verkrijgen. babykraam zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
babykraam je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door babykraam
Een verzoek kan verstuurd worden naar debabykraam@gmail.com. babykraam zal je verzoek
zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat babykraam een
dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien babykraam je verzoek afwijst zullen wij in ons
antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat babykraam verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt babykraam ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van babykraam
worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je
computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van babykraam worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de
bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben,
bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop babykraam je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar debabykraam@gmail.com. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop babykraam jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail
sturen naar debabykraam@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de
bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens.